شهید برونسی

درخواست حذف این مطلب
می خواد بره پیاده روی اربعین. ما رو هم علاقمند کرده. دلم می خواد برم ولی می دونم نمیشه. شاید به خاطر همین مثه او پیگیر رفتن نیستم. گفت به نیت یک شهید نذر کن که به نیابتش بری. داشتم براش تایپ می یه شهید مهربون بگو که به نیابتش نذر کنم که جملمم به آ نرسیده بود اسم شهید برونسی اومد تو ذهنم. مطمئن نبودم اسم شهیده یا یه جایی همینجوری به گوشم خورده. ازش پرسیدم شهید برونسی داریم؟ گفت اره. نمیشناسمش ولی یه خواسته در حد معجزه ازش خواستم.. تا خدا چی بخواد و چی پیش بیاد..